TUBE-VRT,FLR/SHF,X

TUBE-VRT,FLR/SHF,X

Post & Beam
STRP-P/D,PB,HRN,S1

STRP-P/D,PB,HRN,S1

Post & Beam
HWPKG-INFLL,D/F,66

HWPKG-INFLL,D/F,66

Post & Beam
INFILL-BM/FLR,30W

INFILL-BM/FLR,30W

Post & Beam
TROUGH-HORIZ,4FT W

TROUGH-HORIZ,4FT W

Post & Beam
TUBE-VERT,DHH/T,Y

TUBE-VERT,DHH/T,Y

Post & Beam
HDWE-ATTACHMNT,FNC

HDWE-ATTACHMNT,FNC

Post & Beam
HWPKG-INFLL,B/F,30

HWPKG-INFLL,B/F,30

Post & Beam
BEAM-DSK HGT,8 FT

BEAM-DSK HGT,8 FT

Post & Beam
HWPKG-INFLL,B/F102

HWPKG-INFLL,B/F102

Post & Beam
INFILL-BM/DHF,42W

INFILL-BM/DHF,42W

Post & Beam
BEAM-STND HGT,8 FT

BEAM-STND HGT,8 FT

Post & Beam